Aalongi pOnesi ya yi munyanyo

Ku Eliaser Ndeyanale

AALONGI yomoshikandjolongo shaNesi moshitopolwa shaMusati oya ningi ehololomadhilaadhilo mEtitatu lyoshiwike shika taya pula oshikandjolongo shoka shikale shina omutaleliskol

Oshikandjolongo shaNesi osha ningi ngashiingeyi omimvo mbali lwaampoka kaashina omutaleliskola.

Moshigongi shawo sha li ko mEtiyali lyoshiwike shi zi ko pombelewa yoshikandjolongo pOnesi aalongi yomooskokola dhomoshikandjolongo shaNesi oya li ya tokola kutya otaya ka ninga omunyanyo mEtitatu lyoshiwike shika.

Sho a li apopi nondjonkundana ndjika oshiwike sha zi ko, gumwe gomaalongi mboka ya li poshigongi shoka sha tokola opo kuningwe omunyanyo okwa hokololeke kondjonkundana ndjika kutya omunyanyo ota gu kaningwa momasiku 24 Juli nuumvo.

Okwa popi wo kutya otaya ka gandja ombapila yomanyenyeto gawo ku kansela goshikandjohogololo shaNesi omusamane Titus Kanyele.

Okwa ti omunyanyo ota gu ningwa oshoka oya hala oshikandjolongo shoka shikale shina omutaleliskola konima sho sha kala kaashina omutaleliskola konyala omimvo mbali netata dhapiti ngashiingeyi.

Mu Apilili aalongiskola yo moshikandjolongo sha Onesi oya li ya ndjiki oonyala mevi taya ti inaya hala omusamane Teeleleni Shaanyenenge, aninge omutalelisikola goshikandjolongo shoka.

Yamwe yoomaakuluntusikola mboka ya li ya yiwa nayo moonkundathana konzonkundana ndjika kuyele omweedhi nguka, otaya hokolola kutya momasiku sho ga li 10 Apilili nuumvo, omukuluntu gwelongo moshitopolwa shaMusati omusamane Laban Shapange, okwa li aningile aakuluntusikola mboka ye li mokangundumutima kewiliko lyoshikandjolongo shoka hoka haka ithanwa circuit management  nokwa li eya lombwele kutya omusamane Shaanyenenge oye u li kwa aninge omutalelisikola goshikandjolongo shoka.

Shika osha li aniwa sha eta oontamanana moshigongi oshoka aniwa euliko lyaShaanyenenge olya li lyuuvitha nayi aakuluntuskola yomoshikandjolongo shoka no ya li ya lombwele omusamane Shapange kutya euliko lya Shaanyenenge ka li li mondjila onkene na li ekelwehi.

Oya lombwele wo aniwa omusamene Shapange kutya opoosa yomutalelishikandjo gwaNesi nayi tseyithululwe oshoka aniwa omusamane Shaanyenenge okwa li uulikwa shiikwatelela kuundikushi.

Mboka yedhishi nawa  oya lombwele onzonkundana ndjika kutya, omusamane Shaanyenenge okwa kala ta longo popoosa yo chief education planner kombelewa yelongo yoshitopolwa shaMusati kOutapi.

Otaya hokolola wo kutya oya li ya shangele omusamane Shapange oombilive omathimbo ga piti nokugandja oomanyenyeto gawo ashike aniwa kemanya kuza wo ontsi.

Otaku hokololwa wo kutya Onesi oya kala ka yi na omutalelisikola okuza omumvo gwa zi ko sho omutalelisikola gwayo atembukile koshikondjolongo sha Ruacana.

“Otwa loloka omukalo ngoka omukuluntu gwelongo mOmusati ta ulike aatalelisikola moshitopolwa muka, oshoka aantu otaya u likwa shiikwatelela kuundikushi. Shoka kashili mondjila onkene otu wete kutya omauliko gaatalelisikola taga ningwa moshitopolwa shaMusati kage li pauyuuki,” osho omukuluntuskola gumwe a hokolola.

Omukuluntuskola gumwe wo okwa lombwele wo ondjonkundana ndjika kutya ezo lyomutalelisikola gwaNesi aye ko Ruacana omumvo twa za olya hanagula oshikandjolongo shaNesi oshoka paife shi li kashina omutalelisikola okuza omumvo gwayi.

“Otwa shangele omusamane Shapange oontumwafo tatu gandja omanyenyeto getu ashike oombilive dhoka ihedhi galula, ohetu lombwele owala kutya oombapila inedhi mona oshoka okwa li e li mefudho. Shika ka tu shi uvitile ombili nande,” omukuluntuskola tagwedhapo ishewe.

Olopota yo momasiku gaheyali gomwedhi nguka nuumvo (07 June 2019) otayi holola kutya opoosa yomutalelishikandjo gwaNesi inayi tulilwapo oshimaliwa ano kayina ontengenekothaneko. Na shika osha halutha aantu oyendji yomoshikondo shelongo moshitopolwa shaMusati notaya pula kutya shika otashi vulika ngiini ngele Onesi oya kala nale yina omutalelishikandjo.

Sho a li  apulwa kutya omolwashike ali ina halika kaakuluntusikola aninge omutaleli shikandjo goshikandjolongo shaNesi, omusamane Shaanyenenge okwa ti kena uuyelele moshinima shika.

“Kandishiwo kandina uuyelele moshinima shoka to pulandje. Pula aakuluntusikola mboka ya li ya tindi euliko lyandje. Ngame kandi shi wo. Nenge u pula mboka yekulombwele ehokololo ndyoka kutya inandi halika,” osho omusamane Shaanyenge ayamukula sho a li a pulwa konzonkundana ndjika mEtiyali lyoshiwike shika.

Pethimbo oshifo kundaneki shika sha li tashiyi koshinyanyangidho omusamane Shapange ka li a monika opo a tye kosha oshoka ongodhi ye yopeke inayi yamukulwa.