ELCIN agongela N$1.4 milliona

Ku Eliaser Ndeyanale

OSHITAYINGERKI shongerki yaELCIN shokuuzilo osha gongelele oshimaliwa shoondola omiliona yimwe oshinkwanu ne.

Oshikandjongerki shika osha dhimbulukilwa oshituthi shetumo moshitopolwa shaNkurenkuru mo Kavango east. Oshituthi osha li sha dhimbulukiwa mEtitano sigo Osoondaha yehuliloshiwike lya zi ko.

Oshitayingerki shaVenduka osho shili ponomola yotango shina oshimaliwa shoondola omayovi omathelegane nayimwe nomathelegane na heyali noosenda omilongontano (N$401 407, 50) koshikandjongerki shaVenduka oshalandulwa koshikandjongerki shaRundu shoka sha gongela oondola omayovi omathelegatatu nomilongo ntano na ntano nomathele gahetatu nomilongo ntano nambali noosenda omulongo nahamano.

Okwa landula wo iitayingerki ngaashi Uumbangalantu, Auala, Omuthiya, Omandongo, Oshigambo, Oshomeya (Tsumeb), Okongo noshowo Epembe. Ongalo yetumo oya za oondola omayovi gatatu nomathele gatano nomulongo nayimwe noosenda omilongo heyali nantano.

Oshitayingerki shokuuninginino osha li sha dhanene oshituthi sha sho shetumo megongalo lyaNiimwandi moshitopolwa shaShana. Oshikandjongerki sha Elim osheya ponomola yotango sha shindana epandela, omanga Oshikandjongerki shaTsandi shasindana epandela omanga Oshikandjongerki sha Nakayale sha yangatapo oshilimbo.

Sho a li apopitha oshituthidhimbuluko shetumo, ombisofigoshitayingerki shokuuninginino tatekulu Veiko Munyika okwa fatulula kutya etumo olyo onkambandhala hayi ningwa okuthikithwa kwaamboka kayelishi, okwa popi wo kutya etumo olyo onkundana ombwaanawa tayi popi tate Kalunga tahupitha.

Okwati wo onkundana ndjika ohayi thikithwa pamikalo dha yooloka. yamwe otaye i fala popepi momushiinda wawo, yakwawo otaye i fala komavi gokokule noye na okukwiilonga omalaka nomikalo dhahoka. Yamwe otaya alukile komagumbo, komalukalwa agawo, omanga yamwe taya ka kala ohoka, sigo alushe. “Omolwaasho tu na oombila dhaatumwa mokati ketu,” osho akoleke epopyo lyengaaka.

Okwa ti wo etumo oli na oombinga mbali oonene; esiku limwe otali tula omuthindo konkalonawa yokombinga yimwe yombila, ngee twa si, esiku ekwawo otali tula omithindo kombinga ndjino yombila, manga tu na omwenyo.

Oombinga adhihe mbali ondha pumbiwa, na Kalunga okwa hala dha longwa.

Moshisho shika mOshikandjongeleki shetu, otatu longele mumwe etumo nuudiakoni. Otwa hala oshilongo shaKalunga shiye, nehalo lye li longwe kombanda yevi ngaashi megulu.  “Otwa hala omungome gwetu gomasiku ageshe tu gu pewe nena, ye e tu dhimine po omatimba getu ngee twa kaula onyanga. Inatu hala okutopola egulu kevi, onena nangula, nenge olutu nomwenyo. Aishe otayi pumbwa onkundana ombwanawa yehupifo lyaKalunga.

Onkee ano, okulonga nenge okuyambidhidha oshilonga shetumo noshuudiakoni, osho ompangela yaKalunga. Hano ngeenge to diladila etumo, haalushe u na okudiladila ava ve li kokule, komadu nokoilonga, osheshi omhumbwe yetumo noyoudiakoni oi li popepi poduka, i li ponhu poluvanda. Etumo oli li meumbo, oudiakoni ou li poomushiinda, omo mu na ovanhu va pumbwa Kristus nokwooko kwaye, eke loye.

“Okulonga oshilonga shetumo nuudiakoni, haalushe “okuya ko” tse yene. Ohatu vulu yo, “okutuma ko” sha shetu.  0yendji yomutse itatu vulu okuya ko. Ohatu vulu okutuma ko eyambidhidho lyetu.

Omubisofi okwati wo kutya aantu oya pumbwa oku gandja ya landula oshiholelwa shaJesus. Pailonga 1:8, Jesus okwa uvaneke ta ka tumina aalongwa ye ombepo ondjapuki, ndjo ta ka gandja kuhe nokomona.

“Ta ti: inamu za mo muJerusalem! Jesus ota tumu sha shomuye, na sha shomuhe, Ombepo ondjapuki. Okeenkondo  dhambepo nguka, aalongwa ya pondola ya vula okutaandelekitha onkundana tayi nywithaomakutsi yaKalunga ta hupitha – omuJerusalem, nomuJudea, nomuSamaria, sigo okominkulo adhishe dhuuyuni.”

“Etumo nuudiakoni otayi longwa niilongitho yomaludhi, oyo tai ka yamukula eempumbwe dhaanashilongatumo.

Eeno, shimwe shomiiyakulitho yetumo, osho oshimaliwa. Otwa pumbwa iimaliwa, opo tu vule okulonga oshilonga shetumo nuudiakoni.  Iimaliwa ohatu i longitha okufuta oondjambi dhaatumwa, yo ya ka kandule po oompumbwe dhaakwanezimo yawo.”

“Ashike omuyapostoli Paulus ota popi yo ompumbwe yilikano, okugalikanena aatumwa, ya pondole moshilongatumo. 2 Tes. 3, Paulus ota kumida ovaitaveli va ilikanene ovalongi mepya lOmwene, opo ondjovo yaKalunga i fimanekwe monghalamwenyo yavo. Ota popi pe na omhumbwe yokwiindila eameno lovatumwa oko ve li ko. Mat. 9:38. Omwiitaveli ota dulu okulonga oshilongatumo pamukalo wokuyandja oimaliwa, ile oikwafa ikwao, ndele unene tu neilikano, okwiilikanena ovatumwa novayakulwa vavo, opo omivalu davo di hapupale. Epya ola tilyana ndele ovalongi kave po.

Osheshi ope na omutumi novatumwa

“Epya oyla tiligana, ndele aalongi kaye po, uulunde otau kondjo nomeempito dhimwe otau sindana. Okwa pumbiwa omutumi, mwene gwetumo a tume ko aakwaita yaka kandjithe uulunde wa tya ngawo. Omwene gwepya ota pula: Olye tandi mu tumu? Oshigwana nasho otashi pula, olye te tu yile ko? Naku uvike omawi taga ti: Omwene, ongame nguka, tumandje. Ngele ito vulu okuya ko ongoye mwene, tuma ko sha. Tuma ko andola. Tuma ko ekumbatha. Tuma ko ohema. Tuma ko oshako lyuufila,” osho akumagidha oshigongi ngaaka.