NANSO20newly20elected20president20Simon20Taapopi20and20former20president20Ester20Simon1