Omeya mOtsandi ga gwedhelwa no 15%

Ku Eliaser Ndeyanal

AAKALIMO yomondoolopa yaTsandi moshitopolwa shaMusati otaya ngongota etokolo lyelelo lyondoolopa yawo sho lya gwedha ofuto yomeya nolusheno mOmaandaha goshiwike sha zi ko. Ondando yomeya nolusheno oya gwedhwa noopresenda omulongo natanto (15%).

Omunambelewa omukuluntu gwelelo lyaTsandi Kefas Haitembu, okwati egwedhelo enene lyatya ngeyi olya etwa sho elelo lya kala inaali gwedha ofuto yomeya nolusheno omimvo mbali dha ka pita ngashiingeyi. Otati wo nande aantu oye wete egwedhelo lyoopresenda lyafa li li pombanda hasho naanaa. Otati wo elelo lyaTsandi oli li palalakano lyalyo lyokugandja omayakulo gatya shoo kaakalimo ya mo notali tsikile nokuninga ngawo.

“Otwa ninga etokolo ndika piigongi naakalimo yomelelo, shika kashishi etokolo lyoshilando olyo alike. Otwa landula wo omilandu dhoka dha uthwa papangelo sho twaningi e  etokolo ndika,” osho omusamane Haitembu alombwele ozonkundana ndjika.

Aakalima yomelelo lyaTsandi oya li aniwa ya tuminwa uutumwalaka oshiwike sha zi ko wokuyatseyithila kutya omeya nolusheno oga gwedhwa noopresenda omulongo nantano.

“Ombelewa yelelo lyondoolopa yaTsandi otayi tseyithile aakalimo yo mondoolopa kutya iifuta yetu yondoolopa ngaashi omeya, noshowo yilwe otayi ka lundulukila keyalulo epe lyomumvo 2019/20, okuza mesiku 01 July 2019 sigo 30 June 2020. Omayalulo otaga ka gwedhelwa neepresenda 15%, komagumbo noshowo oongeshefa. Kuuyelele wagwedhwa po kwatathana nombelewa konomola yongodhi 065-258030,” osho aakalimo yalombwelwa kelelo mokatumwalaka hoka yali ya tuminwa koongodhi dhawo dhopeke.

Ashike yamwe yomaaklalimo yomelelo otaya ti kutya elelo ota li ya dhengele komaholo. Noyewete kutya elelo nali talulule omagwedhelo ngaka nook gashunitha pevi.

Egwedhelo lyomeya gaTsandi olya landula wo egwedhelo lyondando yomeya moshilando shaVenduka mo, omeya ga gwedhwa noopresenda ntano okuza mOmaahanda ga zi ko. Egwedhelo lyomeya gaVenduka olyeya sho NamWater naye agwedhele elanditho lye lyomeya kiilando noopresenda ntano.