Oongoloneya taya indile aanafaalama ya lime

Ku Eliaser Ndeyanale

OONGOLONEYA yiitopolwa yo konooli otaya indile aanafaalama yo miitopolwa ya wo opo ya longe yiitulamo opo ya mone iipalutha.

Ngoloneya goshitopolwa shaHangwena Tatekulu Usko Nghaamwa okwa indile kaanafaalama ya tameke okulima omapya.

Tati wo okwiinekela kutya omumvo nguka oku na omuloka onkene aagundjuka mboka ye li muushimba noshowo moondoolopa ka yena shoka taya ningi na ya galukile komagumbo opo ye ya kwathele aakuluntu ya wo noku lima.

“Aantu naya longe omapya oshoka ondi wete kutya omumvo nguka okuna eloolo. Onkene aantu naya longe yiitulamo.

“Aagundjuka mboka ye li ye li mOndangwa, mOshakati, mOngwediva noshowo mOutapi moka naya shune komagumbo oshoka paife oye li ashike hoka taya nu eembiila nokudhana omashina,” osho Ngoloneya apopi.

Ngavena goshitopolwa shaShikoto tatekulu Henock Kankoshi okwa indile kaanafaalama opo yiikaleke kokule noondingosho.

“Omuloka omwaanawa itashi ti naanaa ehulilo lyoshikukuta, oshoka omvula awike oya pumbwa aantu taya longo omapya yiitulamo,” osho Ngoloneya akumagidha.

Omanga Ngoloneya goshitopolwa shaShana omusamane Elia Irimari okwa ti aanafaalama oya pumbwa oku longa nuudhiginini noshowo oku tonatela iinamwenyo ya wo.

Okwa kunkilile wo aanafaalama ya kotokele omeya ngoka taga kunguluka okuza ku Angola.

Okweya lombwele wo kutya omeya naga fulukithwe uuna ya hala oku ga lokitha unene tuu okunwa.

Okwa indile wo kaantu ayehe unene tuu ooyene yomikunda opo ya lopote aantu mboka taya dhipaga oodhila.

Otati mboka taya dhipaga oodhila naya lopotwe kopolisi noshowo kaanambelewa yopolisi noshowo yegameno lyomidhingoloko.

Omumvo gwa zi ko ngoloneya goshitopolwa shaMusati omusamane Erginus Endjala okwa lombwele onzonkundana yo Confidente kutya aanafaalama yo moshitopolwa she inaya mona omuloka gwa gwana onkene otaya ka teya.

Okwa popi wo kutya pethimbo ndika aantu ye li omayovi omilongo mbali nagatano nomathele omugoyi nomulongo na gumwe mOmusati oya pumbwa iikulya

Oshitopolwa ngaashi shaShana osha ka talako nale iikulya mbyoka sha pewa koompungulilo dhepangelo kOkongo.  Hoka oshitopolwa shapewa ko nale nokuli ooshako dhiilya omakende gomagadhi noshowo oondooha dhoohi.

Ngoloneya goshitopolwa shaShana tate Elia Irimari okwa lombwele onzonkundana ndjika omumvo gwa zi ko kutya “Otwa li wo twa pewa omakende gomagadhi gunene wo 750ml ge li omayovi gane nomathele gahamano.

“Ayihe mbika oyili nale mompungulilo mOshakati. Otwa pewa wo oondooha dhoohi dhili omayovi omulongo naga hetatu, oondooha dhika otwa tegelela dhikale dha dhikilwa mbala kuuministeli woohi, omanga uuministeli wegameno owe tu kwathela oololi mbala naahingi yane opo ya kwathele mokutopola iikulya,” osho tate Irimari a ti.

Sho a li ayiwa naye moonkundathana konzo nkundana yo Confidente ngoloneya goshitopolwa shaShana omusamane Elia Irimari, okwati omagumbo geli omayovi omulongo nagatano nomathele gatatu nomilongo hamano nalimwe mOshana oga pumbwa iikulya yoshikukuta. Ngoloneya ota ti wo kutya momagumbo moka omuna aantu yaadha pomwaalu gomayovi omilongo heyali nagaane nomuntu gumwe (74 0001).

Omupresidente Hage Geingob okwa holola wo omumvo gwayi kutya aantu yethike pomayovi omathele gaheyali moshilongo ashihe oye li mompumbwe yiikulya.

Omupresidente okwa li a popi dhika pohotela yedhina Windhoek Country Club and Resort yi li muumbugantu woshilando pangelo Ovenduka.